STEAM mokykla

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“ tapo STEAM tinklo nariu. Ką reiškia būti šio tinklo nariu?

STEAM mokykla/ ikimokyklinio ugdymo įstaiga – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti vaikus pasirinkti su šiais  dalykais susijusias profesijas, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios pedagogai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus.

Plačiau

2022_STEAM veiksmų planas

STEAM veiklos naujienos

STEAM VEIKLOS NAMUOSE (1)

https://www.storyjumper.com/book/read/84293475/Trumpalaikis-matematinis-projektas#

_,,PABIRĘ SKAIČIAI__ – Free stories online. Create books for kids _ StoryJumper

STEAM mokyklos:

 • bendradarbiauja su verslo, mokslo įstaigomis: sudaromos sąlygos užsiėmimams vykdyti netradicinėse aplinkose, naudotis laboratorijomis, kurių atstovai veda užsiėmimus, ir pan.;
 • informuoja mokinius apie karjeros galimybes STEAM srityje.

STEAM mokyklose ugdymo procese naudojamos:

 • informacinės komunikacinės technologijos;
 • kitos technologijos: skaitmeninės laboratorijos, kompiuteriniai mikroskopai, „Arduino“ ir t.t.;
 • mokymo priemonės: laboratorinė įranga tiriamiesiems darbams, technologijų pamokoms reikalingos priemonės ir pan.;
 • skaitmeninės mokymo priemonės.

STEAM mokyklose mokomasi aktyviai:

 • bendradarbiaujant;
 • dirbant grupėse;
 • sprendžiant realias gyvenimo problemas;
 • eksperimentuojant;
 • teoriją grindžiant praktine veikla;
 • lankantis netradicinėse aplinkose: muziejuose, gamtoje, pramonės įmonėse, kitose mokymo įstaigose ;
 • skatinant kūrybiškumą ir kritinį mąstymą .

STEAM mokyklų mokytojai:

 • kūrybiški, drąsūs, aktyvūs;
 • savo dalyko specialistai;
 • domisi savo dalyko ir mokslo naujovėmis;
 • nuolat tobulina savo kompetencijas.

STEAM tinklo paskirtis – kurti STEAM mokyklų bendruomenę, skatinant partnerystę ir dalijimąsi gerąja praktika.

STEAM tinklą koordinuoja Ugdymo plėtotės centras.

Tapdama STEAM mokyklų tinklo nare, mokykla įsipareigoja:

 • įgyvendinti sukurtą STEAM veiksmų planą;
 • dalintis gerąja patirtimi;
 • pagal galimybes išbandyti ugdymo proceso naujoves;
 • dalyvauti diskusijose svarstant naujus su ugdymo procesu susijusius dokumentus;
 • bendradarbiauti tinklo viduje;
 • pagal galimybes kviestis STEAM tinklo mokyklų atstovus į savo mokyklos renginius;
 • konsultuoti mokyklas, norinčias prisijungti prie STEAM tinklo;
 • komandoje su UPC atstovais analizuoti mokyklų, pretenduojančių tapti STEAM tinklo narėmis, anketas;
 • dalyvauti STEAM tinklo mokyklų susitikimuose;
 • sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti STEAM kompetencijų tobulinimo renginiuose.

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: +370 41 552 692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2024 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems