Veiklos tikslai ir uždaviniai

2019 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Tikslas. Ugdymo(si), tenkinančio individualius vaiko poreikius, kokybės gerinimas.

1.1 Gerinti ugdytinių pasiekimus sakytinės, rašytinės ir problemų sprendimo ugdymo srityse.

1.2. Teikti savalaikę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

1.3. Tobulinti vaiko asmeninės pažangos stebėjimą, rezultatų naudojimą tolimesniam  ugdymui.

  1. Tikslas. Pedagogų, tėvų, bendradarbiaujančių įstaigų partnerystės stiprinimas.

2.1. Dalintis gerąją darbo patirtimi ir tobulinti pedagogų informacinių technologijų taikymo ugdyme įgūdžius.

2.2. Didinti tėvų įtraukimą į įstaigos gyvenimą, ugdymo proceso organizavimą.

2.3. Plėsti bendradarbiavimo ryšius su socialiniais partneriais, susirasti naujų.

  1. Tikslas. Saugių ir inovatyvių edukacinių erdvių lauke ir viduje kūrimas.

3.1. Kurti saugias lauko aplinkas, tenkinančias ugdytinių poreikius ir skatinančias jų aktyvumą, kūrybiškumą bei pažintinius gebėjimus.

3.2. Atnaujinti  vidaus edukacines erdves ir aprūpinti inovatyviomis ugdymo priemonėmis.

Informacija atnaujinta — 2019-09-03 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2020 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“