Veiklos tikslai ir uždaviniai

2022 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1. Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) poreikių tenkinimas.

1.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, įgalinantį įvairių gebėjimų bei poreikių vaikų pažangą.

1.2. Uždavinys. Teikti savalaikę, sistemingą švietimo pagalbą kiekvienam vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.

1.3. Uždavinys. Organizuoti veiklą, skatinančią sėkmingą kiekvieno vaiko – aktyvios, sveikos, atsakingos ir kūrybingos asmenybės formavimąsi ir savirealizaciją.

1.4. Uždavinys. Skatinti bendruomenės narių mokymąsi savarankiškai ir bendradarbiaujant.

1.5.  Uždavinys. Plėtoti partnerystę su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais.

2. Tikslas. Lopšelio-darželio ugdymo aplinkos išlaikymas ir modernizavimas.

 2.1. Uždavinys. Kurti dinamišką, funkcionalią, šiuolaikinius reikalavimus ir bendruomenės poreikius atitinkančią, ugdymo(si) aplinką.

2.2. Uždavinys. Gerinti lopšelio-darželio higienines sąlygas ir saugumą, turtinti įstaigos materialinę bazę.

Informacija atnaujinta — 2022-02-28 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems