Veiklos tikslai ir uždaviniai

2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Tikslas. Efektyvus bei kokybiškas ugdymas(is).

1.1. Uždavinys. Skatinti pedagogus kūrybiškai modeliuoti ugdymo turinį, orientuojantis į vaiko asmeninę pažangą.

1.2. Uždavinys. Plėtoti vaiko ugdymą(si) tyrinėjant (STEAM), naudojant informacines technologijas.

1.3. Uždavinys. Efektyvinti specialistų pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, sistemingai vykdyti įtraukųjį ugdymą.

1.4. Uždavinys. Sudaryti ugdytiniams palankias sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus.

  1. Tikslas. Tikslinės socialinės partnerystės plėtojimas,įstaigos bendruomenės aktyvinimas.

2.1. Uždavinys. Skatinti pedagogus tobulinti savo dalykines ir bendrąsias kompetencijas.

2.2. Uždavinys. Puoselėti įstaigos tradicijas ir vertybes įtraukiant visą bendruomenę.

2.3. Uždavinys. Plėtoti pedagogų, ugdytinių tėvų bendravimą, bendradarbiavimą.

2.4. Uždavinys. Efektyvinti tėvų informavimą ir pedagoginį-psichologinį švietimą.

  1. Tikslas. Vaiko sveikatos ir saugumo užtikrinimas.

3.1. Uždavinys. Stiprinti vaikų sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius per projektinę veiklą.

3.2. Uždavinys. Vykdyti ugdytinių fizinį aktyvumą skatinančius projektus ir programas.

3.3. Uždavinys. Organizuoti prevencines veiklas ir renginius siekiant vaikų emocinio ir fizinio saugumo.

3.4. Uždavinys. Tobulinti edukacines erdves.

Informacija atnaujinta — 2020-01-31 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2021 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems