Veiklos tikslai ir uždaviniai

2021 METŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų vykdymas, orientuojantis į kiekvieno vaiko asmeninę pažangą.

1.1. Uždavinys. Siekti ugdymo(si) kokybės, efektyviai naudojant IKT technologijas, šiuolaikines ugdymo strategijas bei metodus.

1.2. Uždavinys. Teikti sistemingą ir veiksmingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

1.3. Uždavinys. Vykdyti įtraukųjį ugdymą.

1.4. Uždavinys. Skatinti pedagogus tobulinti asmenines ir IKT kompetencijas.

1.5. Uždavinys. Įsigyti ir ugdymo procese naudoti inovatyvias ugdymo priemones.

  1. Tikslas. Vaiko pažintinių, emocinių, sveikos gyvensenos poreikių tenkinimas.

2.1. Uždavinys. Organizuoti edukacinius renginius ir išvykas, tenkinančius vaiko pažintinius poreikius.

2.2. Uždavinys. Vykdyti emocines-prevencines programas ir projektus.

2.3. Uždavinys. Įgyvendinti sveikatinimo projektus.

2.4. Uždavinys. Didinti vaikų fizinį aktyvumą bendradarbiaujant su sporto centrais.

  1. Tikslas. Modernių, sveikų ir saugių vaikų ugdymo(si) ir personalo darbo sąlygų sudarymas.

3.1. Uždavinys. Edukacinių erdvių, tenkinančių vaiko poreikius, kūrimas.

3.2. Uždavinys. Gerinti įstaigos higienines ir darbo sąlygas.

Informacija atnaujinta — 2021-02-10 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: (8 41) 552692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2022 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems