Priėmimas į lopšelį-darželį

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ

         Laisvos vietos grupėse

 1. Vaikai į ugdymo įstaigą priimami pagal prašymo registravimo datą, tėvams (globėjams) pateikus:
 • prašymą  prasymas-del-irasymo-i-eile ;
 • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
 • nustatytos formos vaiko sveikatos pažymą;
 • pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos).
 • Galima teikti prašymą dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį ir elektroniniu būdu:  Teikti prašymą dėl priėmimo
 • Būtina pasirašyti galiojančiu elektroniniu parašu.
 •  Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo  įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas. 
 • Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
 • Vaikų grupės formuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų.
 • Vaiko, užregistruoto į eilę švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.            
 • Vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Savivaldybėje, į konkrečią švietimo įstaigą priimami pagal registravimo eilę.
 • Į švietimo įstaigą pirmumo teise gali būti priimami: 
 • vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;
 • vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
 • vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią įstaigą;
 • vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
 • vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą;
 • Atsiradus laisvai vietai, tą pačią dieną įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo informuoja vaiko tėvus (globėjus) apie laisvą vietą eilės tvarka pagal registraciją Duomenų bazėje.
 • Vaiko priėmimas į įstaigą įforminamas direktoriaus įsakymu, sudarius dvišalę (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos atstovo) ugdymo sutartį.
 • Vaikai perkeliami į kitą grupę arba išbraukiami iš įstaigos sąrašų įstaigos vadovo įsakymu tėvams (globėjams) pateikus prašymą.                                          

Prasymas_del_priemimo_i_darzeli 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ APSKAITOS TVARKA

SPRENDIMAS_DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ APSKAITOS

SPRENDIMAS_DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO Į IKIMOKYKLINĘ ĮSTAIGĄ

darbo_vasaros_laikotarpiu_tvarkos_aprasas.docx

1 priedas_prašymo_forma_vasarai

M-675_dėl kitų savivaldybių vaikų ugdymo

Informacija atnaujinta — 2024-02-26 | << ATGAL
ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RUGIAGĖLĖ“
Įstaigos kodas 190529495
Ats. s. LT747300010075778131
AB bankas „Swedbankas“
Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiamiJuridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių
Direktorė Roma Jarulienė
Dainų g. 31, LT-78236 Šiauliai
Tel.: +370 41 552 692
El. paštas rugiagele@splius.lt
2024 © Šiaulių l-d „Rugiagėlė“
Versija neįgaliesiems